ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ “CHRISARTI” 

Γενικά

Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται στην ιστοσελίδα του καταστήματος της επιχείρησης της Χριστίνας Αντωνίου (www.chrisarti.gr) από τον επισκέπτη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου που φιλοξενείται στην ως άνω ιστοσελίδα. Προς το σκοπό αυτό, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας και στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεται, οφείλει να απόσχει από κάθε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Για κάθε νέα μετά την πρώτη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας, η επιχείρηση καλεί τον επισκέπτη να ελέγχει εκ νέου το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας έπειτα από μια ενδεχόμενη κατά τα ανωτέρω τροποποίηση των όρων χρήσης υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη, αποδοχή των τυχόν τροποποιημένων σε σχέση με το αρχικό τους περιεχόμενο όρων χρήσης. Σε περίπτωση μη εφαρμογής κάποιου όρου, οι λοιποί παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης αποτελούν η πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που βρίσκεται διαθέσιμη εδώ καθώς και η πολιτική cookies που βρίσκεται εδώ.

1. Γενικοί όροι

H ιστοσελίδα www.chrisarti.gr (στο εξής καλούμενης χάριν συντομίας και η «ιστοσελίδα») είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ατομικής επιχείρησης «Χριστίνα Αντωνίου του Στυλιανού» που εδρεύει στη Ν. Χαλκηδόνα Αττικής, οδός Μεσσήνης, αριθ. 2, TK. 143 43 με ΑΦΜ: 143685990, ΔΟΥ: Ν. Ιωνίας, τηλ: 6936332541, αρ. ΓΕ.ΜΗ 163608503000 (στο εξής: «η επιχείρηση») που δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας ειδών ρουχισμού, αξεσουάρ, κοσμημάτων, προϊόντων περιποίησης, ειδών γάμου και βάπτισης, δώρων και εποχικών ειδών, υπό το κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα «CHRISARTI».

2. Διανοητική Ιδιοκτησία

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα βιομηχανικά σχέδια, τα κείμενα και οτιδήποτε άλλο περιέχεται στην ιστοσελίδα www.chrisarti.gr αποτελούν προϊόντα Διανοητικής Ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που ενδεχομένως εκτίθενται στην ιστοσελίδα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ο επισκέπτης οφείλει να συμμορφώνεται προς της νομοθεσία αυτή. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών ή τμήματος αυτών, πέραν των όσων ρητώς ορίζονται στην ιστοσελίδα ή εκτός εάν έχει παρασχεθεί προηγουμένως η έγγραφη ρητή άδεια προς τούτο της ιδιοκτήτριας της επιχείρησης ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

3. Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

H ιστοσελίδα www.chrisarti.gr ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες και εφαρμογές τρίτων. Η ενεργοποίηση των συνδέσμων αυτών εκ μέρους του επισκέπτη και η περιήγησή του σε διαδικτυακό περιβάλλον εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της ιστοσελίδας www.chrisarti.gr ενδέχεται να επιτρέπει σε τρίτα μέρη τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων του επισκέπτη. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία των ως άνω ιστοσελίδων και δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα προσφορών τρίτων στις ιστοσελίδες αυτές, ούτε φέρει ευθύνη για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τους και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούνται από τους διαχειριστές αυτών. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης εγκαταλείψει την ιστοσελίδα www.chrisarti.gr, η επιχείρηση συνιστά στον επισκέπτη να αναγνώσει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιασδήποτε ιστοσελίδας επισκέπτεται. Η συμπερίληψη υπερσυνδέσμων προς ιστοσελίδες και εφαρμογές τρίτων στην ιστοσελίδα www.chrisarti.gr έχει αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησης του επισκέπτη στην ιστοσελίδα μέσω της εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας της ιστοσελίδας με τις λοιπές ιστοσελίδες του διαδικτύου.

4. Περιορισμός ευθύνης

Η επιχείρηση στα πλαίσια των συναλλαγών της μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.chrisarti.gr, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία εκτός της σφαίρας επιρροής της. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”.

Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.chrisarti.gr ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας (τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο ή κακόβουλη επέμβαση τρίτων) ή/και σε αδυναμία ή καθυστέρηση παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού για τυχόν σφάλματα ή ανακρίβειες αυτών (όπως τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων) ή από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της ιστοσελίδας.

5. Διαθεσιμότητα και χαρακτηριστικά των προϊόντων

Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και η διαθεσιμότητά τους παρατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chrisarti.gr και είναι προσβάσιμα σε όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του εκάστοτε προϊόντος. Η επιχείρηση εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων, δε φέρει όμως καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητά τους, που μπορεί να εξαρτάται από την πραγματική δυνατότητα διάθεσης των προμηθευτών της επιχείρησης. Αναφορικά με προϊόντα που, σύμφωνα με την περιγραφή τους στην ιστοσελίδα, δύνανται να κατασκευαστούν είτε από την επιχείρηση είτε από τους προμηθευτές της κατόπιν ειδικής παραγγελίας σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές ή απαιτήσεις του καταναλωτή, οι τιμές, ο χρόνος κατασκευής και η διαθεσιμότητα τους θα γνωστοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον καταναλωτή κατόπιν σχετικής επικοινωνίας του τελευταίου μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Κατόπιν, ο καταναλωτής θα ενημερώνεται από την επιχείρηση το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για τη διαθεσιμότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προϊόντος.
Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι τυχόν διαφορά ή μικρή απόκλιση στην απόχρωση ή/και το μέγεθος/διαστάσεις ανάμεσα στο προϊόν προς πώληση και στη φωτογραφία που αποτυπώνει το προϊόν αυτό δεν συνιστά ελάττωμα και δύναται να οφείλεται στις συνθήκες φωτισμού κατά την φωτογράφηση ή στις ρυθμίσεις της οθόνης του χρήστη, λαμβανομένου υπόψη και του χειροποίητου των προϊόντων.

Η επιχείρηση καταβάλλει καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές κτλ). Ωστόσο, με σκοπό τον περιορισμό τυχόν λαθών που δύνανται να λάβουν χώρα εξαιτίας τεχνικών σφαλμάτων ή τεχνικών περιορισμών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή ανθρώπινων σφαλμάτων, ο χρήστης οφείλει πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε αγοράς, να επικοινωνεί μαζί μας σε περιπτώσεις που η τιμή ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του προϊόντος που επιθυμεί να αγοράσει, αποκλίνει σημαντικά από αυτό που θα ανέμενε ο καταναλωτής και που συνηθίζεται να επικρατεί κατά τους κανόνες της λογικής και της καλής συναλλακτικής πρακτικής για το συγκεκριμένο προϊόν (π.χ. η τιμή να αποκλίνει σημαντικά από τη μέση τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου προϊόντος).

Σε περίπτωση διαπίστωσης τεχνικού ή ανθρώπινου ως άνω σφάλματος, που έχει ως αποτέλεσμα η τιμή ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αγαθών που περιλαμβάνονται στην παραγγελία να αποκλίνουν σημαντικά από αυτά, που θα ανέμενε ο χρήστης κατά τους κανόνες της λογικής και της καλής συναλλακτικής πρακτικής για το συγκεκριμένο προϊόν (π.χ. η τιμή να αποκλίνει σημαντικά από τη μέση τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου προϊόντος), η επιχείρηση επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και να μην αποδεχθεί την πρόταση προς αγορά. Ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά για την απόρριψη της πρότασης προς αγορά, ενώ τυχόν υπό επεξεργασία ή προς εκτέλεση ή εκτελεσθείσες πληρωμές θα ακυρώνονται και τυχόν καταβολές θα δρομολογούνται προς επιστροφή στον χρήστη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, με τον ίδιο τρόπο που επέλεξε να διενεργήσει την πληρωμή, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%). Η επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει τις τιμές της σύμφωνα με τις εμπορικές της ανάγκες και τις οικονομικές της εκτιμήσεις, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό πριν την εκάστοτε αλλαγή.

6. Κατάρτιση πώλησης από απόσταση

Ο χρήστης της ιστοσελίδας www.chrisarti.gr έπειτα από την επιλογή του προϊόντος που επιθυμεί να αγοράσει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης, δύναται να ενεργοποιήσει το ηλεκτρονικό κομβίο με την ένδειξη «Ολοκλήρωση της παραγγελίας», απευθύνοντας με τον τρόπο αυτό πρόταση προς την επιχείρηση για αγορά των αγαθών που βρίσκονται στο ηλεκτρονικό του καλάθι αγορών. Η υποβολή της ως άνω πρότασης προϋποθέτει την προηγούμενη συμφωνία και αποδοχή εκ μέρους του χρήστη περί εφαρμογής των παρόντων Όρων Χρήσης στην ως άνω σύμβαση αγοράς. Η επιβεβαίωση της λήψης της πρότασης αγοράς, η οποία αποστέλλεται αυτόματα αμέσως μετά την υποβολή της παραγγελίας, υποδηλώνει ότι η παραγγελία του χρήστη-πελάτη έχει παραληφθεί από την επιχείρηση. Ωστόσο, δεν συνιστά αποδοχή της πρότασης του πελάτη για αγορά. Η αποδοχή της πρότασης για αγορά θα συντελείται μόνο κατόπιν της δήλωσης αποδοχής της πρότασης από την επιχείρηση, η οποία θα αποστέλλεται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την παραγγελία, με ξεχωριστό ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραγγελίας με τον κωδικό της παραγγελίας του με επιβεβαίωση αποστολής ή επιβεβαίωσης ετοιμότητας προς παραλαβή από μεταφορική εταιρεία της επιλογής του καταναλωτή, κατόπιν συνεννόησης μαζί του. Σε περίπτωση που ο χρήστης δημιουργήσει λογαριασμό στην ιστοσελίδα, τότε θα αποκτά πρόσβαση στην κατάσταση της παραγγελίας του και στα είδη που έχει παραγγείλει. Επιπλέον, θα έχει τη δυνατότητα αλλαγής κωδικών πρόσβασης και στοιχείων διεύθυνσής του.
Για τηλεφωνικές παραγγελίες, ο πελάτης μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο επικοινωνίας πελατών της επιχείρησης 6936332541 τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 11:00-14:00 και 17:00-20:00 με χρέωση βάσει της τιμολογιακής πολιτικής του παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, προκειμένου να θέσει την παραγγελία του τηλεφωνικά, υποβάλλοντας έτσι πρόταση προς αγορά των προϊόντων που έχει επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η υποβολή της ως άνω πρότασης προϋποθέτει την προηγούμενη συμφωνία και αποδοχή εκ μέρους του χρήστη περί εφαρμογής των παρόντων Όρων Χρήσης στην ως άνω σύμβαση αγοράς και την επιβεβαίωση υποβολής της παραγγελίας του. Προς το σκοπό αυτό, θα λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο θα πρέπει να απαντά ότι αποδέχεται τους Όρους Χρήσης και να επιβεβαιώνει την παραγγελία του, διαφορετικά, αν δεν αποδεχθεί εντός δύο (2) ημερών ή αρνηθεί, η παραγγελία θα ακυρώνεται.

7. Επεξεργασία της παραγγελίας, αποστολή και παράδοση των προϊόντων

Επεξεργασία της παραγγελίας

Η επεξεργασία των παραγγελιών θα πραγματοποιείται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών (πλην Σαββάτου και Αργιών), από την ημερομηνία αποστολής της δήλωσης αποδοχής της πρότασης και της επιβεβαίωσης της παραγγελίας από την επιχείρηση εφόσον το προϊόν είναι κατασκευασμένο και βρίσκεται σε απόθεμα και ο χρήστης θα λαμβάνει ξεχωριστό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της παραγγελίας του. Στην περίπτωση που το προϊόν δε βρίσκεται σε απόθεμα και δεν είναι ετοιμοπαράδοτο, οι αποστολές θα πραγματοποιούνται υπό κανονικές συνθήκες εντός (3) τριών έως και (10) δέκα εργασίμων ημερών, ανάλογα με το προϊόν και τον αναγκαίο χρόνο κατασκευής του. Σε περίπτωση, που εκτάκτως θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την κατασκευή για οποιονδήποτε λόγο, όπως ενδεικτικά λόγω δυσκολιών στην προμήθεια των πρώτων υλών, η επιχείρηση θα ενημερώνει αντίστοιχα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον χρήστη- πελάτη για τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης.

Αποστολή των προϊόντων

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του εκάστοτε προϊόντος, όπως αυτή περιγράφεται στην ιστοσελίδα www.chrisarti.gr ή όπως αυτή θα κοινοποιείται στον καταναλωτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην περίπτωση ειδικών παραγγελιών σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές ή απαιτήσεις του καταναλωτή (custom-made), τα προϊόντα θα παραδίδονται προς αποστολή σε οποιαδήποτε περιοχή εντός της Ελλάδος στη μεταφορική υπηρεσία επιλογής της επιχείρησης (υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη λειτουργία της εκάστοτε μεταφορικής εταιρείας) ή κατόπιν προηγούμενης έγγραφης επικοινωνίας με την επιχείρηση, κατ’ εξαίρεση του καταναλωτή, με πρωτοβουλία και δαπάνες του τελευταίου και πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του, υπό την προϋπόθεση ολοσχερούς εξόφλησης του οφειλόμενου τιμήματος σε αμφότερες τις περιπτώσεις. Συνεπώς, ο χρόνος παράδοσης προς αποστολή ενδέχεται να επηρεαστεί και από τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο χρήστης [π.χ. ο χρόνος ολοκλήρωσης και εμφάνισης του τραπεζικού εμβάσματος ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την Τράπεζα].
Σε κάθε περίπτωση, μετά το πέρας της παραγγελίας και μόλις παραδοθεί το προϊόν προς αποστολή, ο χρήστης θα λαμβάνει στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο (αλλά και στο λογαριασμό χρήστη) έναν κωδικό, με τον οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της παραγγελίας του.
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται ανάλογα με τον τόπο παράδοσης, τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας και συμπληρώνονται αυτόματα στη φόρμα παραγγελίας προς ενημέρωση του χρήστη, κατά τη συμπλήρωση αυτής από τον τελευταίο. Τα έξοδα αποστολής των προϊόντων (συμπ. ΦΠΑ) προϋπολογίζονται ενδεικτικά σύμφωνα με τις παρακάτω χρεώσης αποστολής:

Για αποστoλές εντός Αττικής, χρέωση 3.90 για παραγγελίες έως 2kg. Η χρέωση για κάθε επιπλέον kg είναι 0.95.
Για αποστoλές στην υπόλοιπη xώρα, χρέωση 4.40 για παραγγελίες έως 2kg. Η χρέωση για κάθε επιπλέον kg είναι 1.

Το κόστος αντικαταβολής ανέρχεται στα 1.90€.

Σε κάθε περίπτωση, το τελικό και ακριβές κόστος μεταφοράς (αποστολής ή/και επιστροφής) υπολογίζεται στο ηλεκτρονικό καλάθι του χρήστη πριν την επιβεβαίωση της παραγγελίας του.
Για τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις, που οφείλονται στην εταιρεία courier (κυρίως σε εορταστικές περιόδους), ουδεμία ευθύνη φέρει η επιχείρηση.
Η επιχείρηση θα επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής (μεταφορικά), μόνο σε περίπτωση που το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό ή σε περίπτωση σφάλματος της εταιρείας στην αποστολή του προϊόντος (πχ αποστολή λανθασμένου προϊόντος). Το κόστος αποστολής για τη νέα παραγγελία σε περίπτωση αλλαγής του προϊόντος επιβαρύνει τον πελάτη.

Παραλαβή των προϊόντων στον τόπο επιλογής του χρήστη
Τυχόν λανθασμένη καταχώριση εκ μέρους του χρήστη της διεύθυνσης και του τόπου αποστολής-παραλαβής των προϊόντων και, συνεπεία αυτού, λανθασμένος υπολογισμός εξόδων αποστολής δεν βαρύνει τη επιχείρηση, αλλά τον χρήστη. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο χρήστης θα επιδεικνύει στον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρείας την επιβεβαίωση της παραγγελίας και ειδοποίηση για την αποστολή, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Αν ο πελάτης καταναλωτής δεν δύναται να παραλάβει ο ίδιος την παραγγελία του, αλλά επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την αποστολή, τότε οφείλει να αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα προς την επιχείρηση μέσω της φόρμας επικοινωνίας με ρητή αναφορά στο ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παραλάβει και να εφοδιάσει το τρίτο πρόσωπο –το οποίο ομοίως θα φέρει επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας- επιπροσθέτως με ειδική εξουσιοδότηση προς παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας νόμιμα θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομική ή άλλη Αρχή ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr. Επισημαίνεται, ότι, καθώς μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον καταναλωτή, ο τελευταίος ή νόμιμος αντιπρόσωπός του οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς και σε άριστη κατάσταση τα προϊόντα της παραγγελίας του. Εφόσον ο χρήστης δεν παραλάβει το προϊόν από τον υπάλληλο της μεταφορικής υπηρεσίας, η επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να υπαναχωρήσει από την πώληση.

Στην περίπτωση που το προϊόν επιλέγεται από τον χρήστη προς παραλαβή στο φυσικό κατάστημα της επιχείρησης, ο χρήστης θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά για το πότε η παραγγελία του είναι έτοιμη προς παραλαβή στο κατάστημα. Ο χρήστης υποχρεούται να παραλάβει την παραγγελία του εντός 72 ωρών (ή 3 εργάσιμες ημέρες) από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης παραλαβής. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο χρήστης θα επιδεικνύει την επιβεβαίωση της παραγγελίας και την ειδοποίηση για την παραλαβή, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Αν ο χρήστης δεν δύναται να παραλάβει ο ίδιος την παραγγελία του, αλλά επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την αποστολή, τότε οφείλει να αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα προς την επιχείρηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sales@chrisarti.gr με ρητή αναφορά στο ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παραλάβει και να εφοδιάσει το τρίτο πρόσωπο –το οποίο ομοίως θα φέρει επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας- επιπροσθέτως με ειδική εξουσιοδότηση προς παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας νόμιμα θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομική ή άλλη Αρχή ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr. Αν ο πελάτης έχει επιλέξει πληρωμή της παραγγελίας του με πιστωτική κάρτα, θα επιδεικνύει ταυτόχρονα και την πιστωτική του κάρτα δια της οποίας πραγματοποιεί την αγορά. Επισημαίνεται, ότι, καθώς μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον χρήστη, ο τελευταίος ή νόμιμος αντιπρόσωπός του οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του. Εφόσον ο πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν εντός 72 ωρών (ή 3 εργάσιμων ημερών) από τη λήψη της ειδοποίησης προς παραλαβή, η επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να υπαναχωρήσει από την πώληση. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο χρήστης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης (εφόσον έχει προπληρώσει την παραγγελία του), το οποίο θα εξοφλείται από την επιχείρηση με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο επέλεξε να διενεργήσει ο χρήστης την καταβολή του τιμήματος.

Απαγόρευση παραλαβής από ανήλικο
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται παράδοση ή παραλαβή σε ή από ανήλικο, ούτε κατόπιν εξουσιοδότησης. Η επιχείρηση ρητώς επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος να θεωρήσει την πώληση άκυρη ή να υπαναχωρήσει από αυτή.

8. Πληρωμή

Όλες οι τιμές των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.chrisarti.gr είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. Οι αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.chrisarti.gr εξοφλούνται:

– μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης:
  Τράπεζα Πειραιώς
  IBAN: GR26 0171 0460 0060 4616 2101 261
  Όνομα δικαιούχου: Χριστίνα Αντωνίου
Σε περίπτωση που επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης και η κατάθεση δεν πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία και να υπαναχωρήσει από την πώληση.

– με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μέσω του συστήματος ασφαλών πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς. Για την κρυπτογράφηση των στοιχείων χρησιμοποιείται η σύγχρονη μέθοδος Transport Layer Security (TLS).

– μέσω αντικαταβολής, εφόσον η παραγγελία δεν ξεπερνάει το ποσό των 500€ (καθώς συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό αυτό δεν επιτρέπεται να διενεργούνται με μετρητά), οπότε η εξόφληση γίνεται στον υπάλληλο της μεταφορικής υπηρεσίας κατά τη στιγμή της παράδοσης των προϊόντων στον τόπο παράδοσης. Ο χρήστης θα επιβαρύνεται με έξοδα αντικαταβολής 1.90€.

Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της Ιστοσελίδας χρησιμοποιείται πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer). To SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του server του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.

9. Παρακράτηση κυριότητας

Προϊόντα που έχουν παραδοθεί παραμένουν στην κυριότητα της επιχείρησης μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος σε αυτήν.

10. Πώληση αποκλειστικά και μόνο σε τελικούς χρήστες-καταναλωτές

Τα προϊόντα που διατίθενται από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.chrisarti.gr προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε καταναλωτές ως τελικούς χρήστες. Η περαιτέρω πώληση των προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, συμπεριλαμβανομένου ρητώς και της μη αποδοχής προτάσεων αγοράς που δημιουργούν την εντύπωση, ότι έγιναν με σκοπό την περαιτέρω εμπορική προώθηση των προϊόντων. Κατ’ εξαίρεση, ο χρήστης δύναται να προβεί σε αγορές χονδρικής, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος επικοινωνεί με την επιχείρηση μέσω του email sales@chrisarti.gr , πριν προβεί σε οποιαδήποτε αγορά.

11. Μετάθεση κινδύνου

Στις συμβάσεις κατά τις οποίες η επιχείρηση αποστέλλει τα προϊόντα στον χρήστη, ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας των αγαθών μετατίθεται στον χρήστη, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον χρήστη και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον χρήστη άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον χρήστη να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την επιχείρηση, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του χρήστη έναντι του μεταφορέα.

12. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο χρήστης που φέρει την ιδιότητα του καταναλωτή δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την αγορά εντός 14 ημερολογιακών ημερών, οι οποίες ξεκινούν από την παράδοση του προϊόντος σε αυτόν ή στον εξουσιοδοτημένο νόμιμο αντιπρόσωπο του. Ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση και επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής και την τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών έπειτα από την παράδοση τους σε αυτόν. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Δεν ευθυνόμαστε και δεν θα αποζημιώσουμε καταναλωτή ούτε θα παράγει αποτελέσματα η υπαναχώρηση σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημία στα αγαθά από υπαιτιότητα του καταναλωτή ή σε περίπτωση χρήσης η οποία υπερβαίνει το αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής δεν δύναται να ασκήσει το ως άνω δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης στις κάτωθι περιπτώσεις:

– Στις περιπτώσεις προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον καταναλωτή, με ειδικές προδιαγραφές ή απαιτήσεις του καταναλωτή ή εν γένει προϊόντα εξατομικευμένα για τον καταναλωτή

– Στα προϊόντα προσφορών.

– Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί και η χρήση τους σαφώς εκφεύγει του πλαισίου της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα, καθιστώντας το προϊόν μεταχειρισμένο.

– Στην περίπτωση που ο καταναλωτής έχει προβεί μόνο σε τηλεφωνική κράτηση προϊόντος, χωρίς υποχρέωση πληρωμής, προκειμένου αυτό να το αγοράσει από το φυσικό κατάστημα της επιχείρησης, καθώς η συναλλαγή αυτή δεν συνιστά πώληση εξ αποστάσεως, στην οποία και μόνο εφαρμόζεται ειδικώς το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή.

– Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα της επιχείρησης και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 540 επόμενα του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τις λοιπές διατάξεις του δικαίου προστασίας του καταναλωτή.

Οδηγίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την από απόσταση αγορά αγαθών αποκλειστικά εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων από τον καταναλωτή ή από τον εξουσιοδοτημένο νόμιμο αντιπρόσωπο του.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως, με απλή δήλωση του καταναλωτή ότι επιθυμεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση αγοράς των αγαθών, δήλωση που οφείλει να αποστείλει μέσω της φόρμας επικοινωνίας εντός της ως άνω προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή.

Στην περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα λαμβάνει επιβεβαίωση παραλαβής του σχετικού αιτήματος άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποίησε κατά την αγορά των προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.chrisarti.gr.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο καταναλωτής υποχρεούται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τη δήλωση υπαναχώρησης, να επιστρέψει το προϊόν στην επιχείρηση με δικά του έξοδα, και η τελευταία υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε ο καταναλωτής εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία η επιχείρηση ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός και αν ο καταναλωτής επιλέξει διαφορετικό τρόπο επιστροφής χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του.

Μέχρι ο προμηθευτής να λάβει πίσω τα αγαθά ή ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, η επιχείρηση διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα της να παρακρατά την επιστροφή του τιμήματος. Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει μέρος του καταβληθέντος τιμήματος που αντιστοιχεί σε τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Τα αγαθά για τα οποία ασκείται το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης επιστρέφονται με έξοδα του καταναλωτή με μεταφορέα της επιλογής του και με δικό του κίνδυνο στη διεύθυνση:  Ν. Χαλκηδόνα Αττικής, οδός Μεσσήνης, αριθ. 2, TK. 143 43. Ο πελάτης μπορεί επίσης να επιστρέψει το προϊόν ο ίδιος προσωπικά με παράδοση στη διεύθυνση της επιχείρησης, μόνο κατόπιν συνεννοήσεως με την επιχείρηση μέσω e-mail ή της φόρμας επικοινωνίας.

Συνέπειες υπαναχώρησης

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο καταναλωτής οφείλει να αποκαταστήσει με χρηματική αποζημίωση κάθε τυχόν απομείωση της αξίας του εμπορεύματος, μόνο στην περίπτωση και στον βαθμό που αυτή οφείλεται στη χρήση ή διαχείριση των αγαθών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν πλην εκείνου που είναι αναγκαίος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του («του συνηθισμένου τρόπου εξέτασης και διαχείρισης του συγκεκριμένου προϊόντος»). Ως συνηθισμένος τρόπος εξέτασης και διαχείρισης του προϊόντος με σκοπό τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος, εννοείται η εξέταση των σχετικών αγαθών, όπως αυτή είναι δυνατό να ελάμβανε χώρα με τον τρόπο που συνηθίζεται σε ένα φυσικό κατάστημα.

Η επιχείρηση επιφυλάσσεται για τη διαπίστωση της απομείωσης της αξίας του εμπορεύματος μέχρι την παραλαβή του. Εφόσον παραληφθεί το προϊόν και ελεγχθεί για τυχόν απομείωση της αξίας αυτού, θα επιστρέφεται στον πελάτη κάθε χρηματική υποχρέωση προς αυτόν με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η καταβολή διενεργήθηκε από τον πελάτη, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί με αυτόν. Η υποχρέωση επιστροφής χρημάτων θα εκπληρώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του προϊόντος.

13. Πολιτική επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού προϊόντος και υπό τον όρο της άμεσης ενημέρωσης της επιχείρησης από τον καταναλωτή σχετικά με την ελαττωματικότητα του προϊόντος στη διεύθυνση μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας ή τηλεφωνικώς και σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερών από την παραλαβή του, η επιχείρηση δεσμεύεται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν, εφόσον αυτό παραδοθεί από τον καταναλωτή προς επιθεώρηση και διαπίστωση της ελαττωματικότητάς του με αποστολή στη διεύθυνση της επιχείρησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο διαθέσιμο τεμάχιο του συγκεκριμένου προϊόντος, η επιχείρηση δεσμεύεται να προμηθεύσει τον καταναλωτή με το ίδιο προϊόν ενημερώνοντάς τον για τη διαθεσιμότητα και την αναμενόμενη ημερομηνία νέας αποστολής. Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαπιστώσει ότι δεν δύναται να προμηθεύσει εκ νέου τον καταναλωτή με το συγκεκριμένο προϊόν, ο καταναλωτής δύναται να επιλέξει την παραλαβή άλλου, παρόμοιου προϊόντος της επιλογής του, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, πληρώνοντας τη διαφορά. Εναλλακτικά, η επιχείρηση δύναται να επιστρέψει το κόστος του προϊόντος που αγοράστηκε και επεστράφη, όχι όμως το κόστος μεταφορικών/αποστολής αυτού. Η επιχείρηση δύναται να μην προβεί σε επιστροφή χρημάτων, εάν α) δεν έχει προηγηθεί επικοινωνία από τον πελάτη, πριν την επιστροφή του προϊόντος, β) έχει παρέλθει το διάστημα των (2) δύο ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει ένα προϊόν μέσω εταιρείας μεταφορικής της επιλογής του, επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής, που ορίζει η εκάστοτε μεταφορική εταιρεία.
Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, ο χρήστης- πελάτης θα πρέπει να αναφέρει στη φόρμα επικοινωνίας την τράπεζα, στην οποία επιθυμεί να γίνει η επιστροφή, το όνομα του δικαιούχου και τον αριθμό λογαριασμού (IBAN), στον οποίο επιθυμεί να γίνει η κατάθεση. Η επιστροφή του ποσού θα γίνεται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του επιστρεφόμενου προϊόντος από την επιχείρηση. Σε περίπτωση κατάθεσης σε τράπεζα πέραν της Τράπεζας Πειραιώς, ο χρήστης- πελάτης και δικαιούχος του ποσού επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης του εμβάσματος.
Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι τυχόν διαφορά ή μικρή απόκλιση στην απόχρωση ή/και το μέγεθος/διαστάσεις ανάμεσα στο προϊόν που παραλαμβάνει και στη φωτογραφία που αποτυπώνει το προϊόν αυτό δεν συνιστά ελάττωμα και δύναται να οφείλεται στις συνθήκες φωτισμού κατά την φωτογράφηση ή στις ρυθμίσεις της οθόνης του χρήστη, λαμβανομένου υπόψη και του χειροποίητου των προϊόντων.
Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί αντικατάσταση ή αλλαγή προϊόντος, θα πρέπει να το αναφέρει στην επικοινωνία με την επιχείρηση μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή τηλεφωνικώς, ώστε να κρατηθεί το προϊόν διαθέσιμο (εφόσον αυτό θα βρίσκεται ήδη σε διαθεσιμότητα).

14. Τελικές διατάξεις

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ισχύουν στο μέτρο που κάποια διάταξη αναγκαστικού δικαίου δεν αντιτίθεται προς αυτούς. Οι παρόντες όροι δύνανται να αναθεωρούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από την επιχείρηση χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας έπειτα από μια ενδεχόμενη κατά τα ανωτέρω τροποποίηση των όρων χρήσης υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη, αποδοχή των τυχόν τροποποιημένων σε σχέση με το αρχικό τους περιεχόμενο όρων χρήσης.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της επιχείρησης και του χρήστη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μπορείτε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414.) και στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Σκοπός της πολιτικής προστασίας

Για την επιχείρηση «Χριστίνα Αντωνίου» η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων σας και για το λόγο αυτό καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια πλήρους συμμόρφωσης με όλους τους κανόνες επεξεργασίας τους, σύμφωνα με τις επιταγές του ενωσιακού και του ελληνικού δικαίου.
Υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά επισκέπτες ιστοσελίδας, υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες, μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς για τη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Η παρούσα πολιτική σάς παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, το σκοπό και τη νομική βάση της επεξεργασίας, το χρονικό διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα σας, τα δικαιώματά σας έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων σας και τον τρόπο άσκησης τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκυρης λήψης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, τα έννομα συμφέροντα που επιχειρεί να διασφαλίσει η επιχείρηση και την πολιτική cookies της επιχείρησης.

Τήρηση των βασικών αρχών σύννομης επεξεργασίας

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η επιχείρηση και αποσκοπεί στη συμμόρφωσή της με τις βασικές αρχές επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο σεβασμό των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων και στη διασφάλιση ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία έχει στην κατοχή της:
-συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς,
-υφίστανται επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή/ και για νομικούς και κανονιστικούς λόγους ή/ και για την προάσπιση του εννόμου συμφέροντος της επιχείρησης,
είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στα ελάχιστα απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας,
-υπόκεινται σε νόμιμη επεξεργασία σύμφωνα με τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων,
-είναι ακριβή και επικαιροποιούνται, όταν και όπως απαιτείται,
-δεν τηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για το σκοπό της επεξεργασίας ή/ και για τη συμμόρφωση της επιχείρησης με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις,
-Τυχόν διαβίβασή τους προς τρίτους λαμβάνει χώρα μόνο υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας αυτών,
-Διαφυλάσσονται με ασφάλεια ώστε να αποτρέπεται μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά τους.
Στο πλαίσιο της τήρησης των ως άνω βασικών αρχών επεξεργασίας, η επιχείρηση έχει υιοθετήσει πληθώρα τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, ενώ εφαρμόζει εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας.

Παράλληλα, εκπαιδεύει κατάλληλα και αδιαλείπτως το ανθρώπινο δυναμικό της ως προς την τήρηση των ως άνω αρχών σύννομης επεξεργασίας και εφαρμόζει τεχνολογίες που διασφαλίζουν το απόρρητο της επικοινωνίας σας με την επιχείρηση μας και την ασφάλεια των δεδομένων σας (π.χ. συνεργασία με πιστοποιημένους παρόχους φιλοξενίας, εξασφάλιση SSL certificates, κρυπτογράφηση δεδομένων).

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ατομική επιχείρηση «Χριστίνα Αντωνίου» που εδρεύει στη Νέα Χαλκηδόνα, οδός Μεσσήνης, αριθ. 2, TK. 143 43 με ΑΦΜ: 143685990, ΔΟΥ: Ν. Ιωνίας, τηλ: 6936332541, αρ. ΓΕ.ΜΗ 163608503000 που δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας ειδών ρουχισμού, αξεσουάρ, κοσμημάτων, προϊόντων περιποίησης, ειδών γάμου και βάπτισης, δώρων και εποχικών ειδών, υπό το κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα «CHRISARTI».

Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων

Στα προσωπικά δεδομένα σας εντάσσεται κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει είτε απ’ ευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στην ταυτοποίηση ή στον εντοπισμό σας, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, υπολογιστή, έξυπνου κινητού, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κ.λπ.) και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του ν. 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να συλλέγονται από την επιχείρηση

Στο πλαίσιο της περιήγησης σας στην ιστοσελίδα μας ή της υφιστάμενης με την επιχείρησή μας συναλλακτικής σχέσης ή της εκ μέρους σας διερεύνησης του ενδεχόμενου συνεργασίας σας μαζί μας, η επιχείρηση ενδέχεται να συλλέξει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω δεδομένα:

Κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας:
Το είδος της συσκευής (υπολογιστή, tablet, κινητό) και τον τύπο του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείτε, τη διεύθυνση IP σας, τη γεωγραφική σας τοποθεσία και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, τη διάρκεια της περιήγησης σας και τη συχνότητα που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας για τις ανάγκες δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού και αγοράς προϊόντων:
Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό), ΑΦΜ.

Για το σκοπό της επικοινωνίας σας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή/και της αποστολής του ενημερωτικού μας δελτίου, κατά την εγγραφή σας στην αντίστοιχη υπηρεσία:
Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Κατά γενικό κανόνα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο κατόπιν της ρητής σας συγκατάθεσης που παρέχεται με τη θετική σας ενέργεια κατά την επικοινωνία σας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας. Ωστόσο, σε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις, η φύση και ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου επιβάλλουν την απόκλιση από τον ως άνω κανόνα: α) στην περίπτωση των δεδομένων που συλλέγονται μέσω της χρήσης cookies (για την περίπτωση αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από την πολιτική cookies της ιστοσελίδας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων), β) στην περίπτωση των δεδομένων που συλλέγονται αυτόματα κατά την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας και συγκεκριμένα της διεύθυνσης IP σας καθώς και της ημερομηνίας και της ακριβούς ημέρας και ώρας σύνδεσης σας στην ιστοσελίδα μας και διατηρούνται σε ειδικά αρχεία (log files ) με σκοπό τη διατήρηση της ασφάλειας των πληροφοριών από τυχαία γεγονότα ή κακόβουλες ενέργειες που δύνανται να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων αλλά και με σκοπό την υποστήριξη τυχόν νομικών αξιώσεων.

Cookies

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων/κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή της συσκευής σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας και να προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεγεί με άλλο τρόπο. Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie. Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησής σας (browser). Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά με τη χρήση των cookies μπορείτε να συμβουλεύεστε σχετικά την πολιτική cookies της ιστοσελίδας μας που είναι διαθέσιμη εδώ.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

Η ιστοσελίδα της επιχείρησης απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης αυτής από ανηλίκους. Σε περίπτωση που κατά τη συλλογή των δεδομένων εξακριβωθεί ότι ο χρήστης είναι μικρότερης ηλικίας, η επιχείρηση δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδομένα και θα διαγράφει άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες τηρώντας μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τη θεμελίωση και την υποστήριξη νομικών αξιώσεών της ή της παροχής συγκατάθεσης από τους κηδεμόνες του ανηλίκου.

Σκοπός Επεξεργασίας και νομική βάση της επεξεργασίας

Η επιχείρηση ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας (άρθ. 6 ΓΚΠΔ), κατά περίπτωση και πάντοτε με τη ρητή συγκατάθεσή σας (όπου απαιτείται) ήτοι για:
– Σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων, π.χ. επεξεργασία παραγγελιών για τα προϊόντα που προσφέρουμε μέσω της ιστοσελίδας μας,
– Την εξυπηρέτησή σας με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα κυβερνητικά μέτρα (π.χ. click inside, click away),
– Παροχή ενημερωτικών δελτίων και προωθητικών ενεργειών, π.χ. στην περίπτωση εγγραφής σας στην υπηρεσία Newsletter της επιχείρησης μας,
– Εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών και επισκεπτών του ιστοσελίδας, π.χ. για να απαντήσουμε σε αιτήματα και ερωτήματά σας σχετικά με τα προϊόντα μας ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας μετά από δική σας αίτηση μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή για να απαντήσουμε σε παράπονα σας,
– Δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να μπορείτε να περιηγείστε σε σημεία της ιστοσελίδας που είναι προσβάσιμα μόνο στους επισκέπτες που διατηρούν λογαριασμό και να μπορείτε να παραγγέλνετε προϊόντα μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος,
– Τη θεμελίωση οποιασδήποτε νόμιμης νομικής αξίωσης ή υπεράσπισης της επιχείρησης έναντι προσπάθειας απάτης, ενδεχόμενης κυβερνοεπίθεσης ή άλλης παράνομης δραστηριότητας,
– Την ανάλυση επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης σας,
– Διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών, διενέργεια διαφημιστικών εκστρατειών, ή άλλων προωθητικών ενεργειών ή εκδηλώσεων,
– Για εσωτερικές μας λειτουργίες και ανάλυση, όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης, διαχείριση συμβατικής ή προσυμβατικής σχέσης όπως παροχή υπηρεσιών, εκτέλεση έργων, εισπράξεις, πληρωμές, λογιστικοί έλεγχοι, λειτουργική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση, εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κ.λπ.
– Διασφάλιση της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις υποχρεώσεις εκ του νόμου (φορολογικές, ασφαλιστικές, τελωνειακές, λογιστικές, κλπ.), πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων, καθώς και την διασφάλιση των υπέρτερων έννομων συμφερόντων της, όπως η διαβίβαση δεδομένων σε δικηγορικές εταιρείες ή αρμόδιες αρχές.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τις παρακάτω νομικές βάσεις επεξεργασίας:
Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ λειτουργεί ως νομική βάση για τις δραστηριότητες επεξεργασίας, για τις οποίες εμείς λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή ενημερωτικών δελτίων, την διενέργεια προωθητικών ενεργειών και στοχευμένων διαφημίσεων και την πραγματοποίηση ερευνών αγοράς και ικανοποίησης εξυπηρέτησης πελατών.

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ ορίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης. Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την αγορά προϊόντος μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή όταν υποβάλλετε αίτημα για να ενημερωθείτε για την κατάσταση επισκευής ενός προϊόντος. Επίσης, η διάταξη αυτή εφαρμόζεται σε κάθε δραστηριότητα επεξεργασίας που είναι απαραίτητη για τη διενέργεια δραστηριοτήτων κατά το προσυμβατικό στάδιο.

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεσμευόμαστε από υποχρέωση που επιβάλλεται εκ του νόμου, η οποία απαιτεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, για παράδειγμα για τη συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις ή με υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή. Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή παράπονα που μας στέλνετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, αλλά και όταν απαιτείται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σας μαζί μας στις φορολογικές αρχές.

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που επιδιώκουμε υπέρτερα έννομα συμφέροντά μας. Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή παράπονα που μας στείλατε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Ανάκληση Συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που δώσατε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την επιχείρηση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική ισχύ. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προτού αυτή ανακληθεί. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, η επιχείρηση δύναται να επεξεργάζεται περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος για την επεξεργασία.

Τόπος και χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στο διακομιστή (server) της επιχείρησης που λειτουργεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και υποδομές του κέντρου αποθήκευσης δεδομένων (data center) που χρησιμοποιεί ο πάροχος των σχετικών υπηρεσιών. Ο απομακρυσμένος έλεγχος και η διαχείριση του διακομιστή (server) πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διεθνώς καθιερωμένες βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και αποκλειστικά από το διαπιστευμένο προς τούτο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης μας.
Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κατά κανόνα, δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και που είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, διάθεση κ.λπ. των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν, εάν η νομοθεσία μας υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου ενημερώνοντας σας για την κοινοποίηση.
Διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας μόνο σε πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και, κατά συνέπεια, υπόκεινται στην αυστηρή νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προστασία δεδομένων ή δεσμεύονται από αντίστοιχο πρότυπο ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτη χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), θα διασφαλίζουμε πάντοτε ότι παρέχεται επαρκές επίπεδο προστασίας για την επεξεργασία τους, δεσμεύοντας συμβατικά τον αντισυμβαλλόμενό μας ή τον συνεργάτη μας στον οποίο κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (για τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες εδώ https://www.dpa.gr/index.php/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/diavivaseis_ee/simvatikes_ritres ), ώστε να εξασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, με αυτό που παρέχεται στην Ελλάδα.
Για τη λειτουργία και τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας, απασχολούμε διάφορες εταιρείες παροχής υπηρεσιών που λειτουργούν για λογαριασμό μας, π.χ. για να παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας της ιστοσελίδας μας, να επεξεργάζονται τις πληρωμές και να αποστέλλουν τα προϊόντα, να εγκαθιστούν εξοπλισμό, ή να παραδίδουν ενημερωτικά δελτία. Στους ως άνω συνεργάτες μας, διαβιβάζουμε μόνο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τους αντίστοιχους σκοπούς (π.χ. επωνυμία, διεύθυνση).
Ορισμένες από τις εταιρείες αυτές λειτουργούν για λογαριασμό μας όσον αφορά την επεξεργασία και την εκτέλεση των παραγγελιών σας και, κατά συνέπεια, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα που παρέχονται αποκλειστικά σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι εταιρείες αυτές, στις οποίες αναθέτουμε την παροχή υπηρεσιών, λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας δεδομένων. Γι’ αυτόν τον λόγο, συμφωνούμε ως προς συγκεκριμένα μέτρα προστασίας δεδομένων με τις εν λόγω εταιρείες και παρακολουθούμε τα μέτρα αυτά σε τακτική βάση.
Επειδή κατά κανόνα η παραγγελία σας θα αποστέλλεται μέσω συνεργαζόμενης με την επιχείρησή μας μεταφορικής εταιρείας, η ως άνω μεταφορική εταιρεία θα λαμβάνει πληροφορίες σας από εμάς, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το τηλέφωνο που μάς παρέχετε με την παραγγελία σας, προκειμένου να μπορεί να προγραμματίζει συγκεκριμένη ώρα παράδοσης μαζί σας.
Επίσης, διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις, στις οποίες οι τρίτοι είναι και οι ίδιοι υπεύθυνοι επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων:
Όσον αφορά την πληρωμή των παραγγελθέντων προϊόντων, τα δεδομένα διαβιβάζονται στον πάροχο που αναλαμβάνει την εκτέλεση της πληρωμής ή σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που προσδιορίζεται στην παραγγελία. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται πιστωτική κάρτα ως τρόπος πληρωμής, θα διενεργείται έλεγχος ασφαλείας βάσει της συναλλαγής με τη βοήθεια του παρόχου που έχει αναλάβει την εκτέλεση της πληρωμής, προκειμένου να αποτρέπεται η απάτη μέσω πιστωτικών καρτών.
Όσον αφορά στην πληρωμή, δεν συλλέγουμε ή αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικές με την πληρωμή, όπως είναι, για παράδειγμα, οι αριθμοί πιστωτικών καρτών ή τα στοιχεία λογαριασμών. Αυτές οι πληροφορίες αποστέλλονται αποκλειστικά και απευθείας στον πάροχο που έχει αναλάβει την επεξεργασία της πληρωμής.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), ως «υποκείμενο επεξεργασίας» έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας από την επιχείρηση.
Συγκεκριμένα, έχετε το:
– Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να πληροφορηθείτε εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα και, αν ναι ποια είναι αυτά, για ποιους σκοπούς τα επεξεργαζόμαστε και ποιοι είναι οι αποδέκτες τους
– Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να αιτηθείτε τη διόρθωση ανακριβών στοιχείων σας,
– Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας,
– Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
– Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας που γίνεται με βάση το έννομο συμφέρον μας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
– Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή να ζητήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παρέχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Επίσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση δεδομένων (data breach) που δύναται να θέσει σε σημαντικό κίνδυνο τα δικαιώματα σας και εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, υποχρεούμαστε να σας ενημερώσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Προς το σκοπό της εξασφάλισης της άσκησης των εκ μέρους σας δικαιωμάτων η επιχείρηση επιφυλάσσεται να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών που απαιτούνται προς επιβεβαίωση της ταυτότητας σας πριν την άσκηση των δικαιωμάτων σας.
Υποχρεούμαστε να ανταποκριθούμε στο σχετικό με την άσκηση των δικαιωμάτων σας αίτημα το αργότερο εντός ενός μηνός από την επιβεβαιωμένη υποβολή του. Στην περίπτωση που το αίτημα σας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή/και ο αριθμός των εκκρεμών προς επεξεργασία αιτημάτων είναι ιδιαίτερα μεγάλος, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες. Φυσικά, στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθείτε σχετικά εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος σας και για τις αιτίες που αναμένεται να οδηγήσουν στη μικρή καθυστέρηση της ικανοποίησής του.
Ωστόσο, εάν το αίτημα σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό ή υποβάλλεται αδικαιολόγητα κατ’ επανάληψη, η επιχείρηση δύναται βάσει της σχετικής νομοθεσίας είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους είτε να αρνηθεί να ικανοποιήσει περαιτέρω αίτημά σας.
Φυσικά, σε κάθε περίπτωση που κρίνετε ότι η μη ικανοποίηση του δικαιώματος σας είναι αδικαιολόγητη έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Υπερσύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων μερών

H ιστοσελίδα της επιχείρηση ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες και εφαρμογές τρίτων. Η ενεργοποίηση των συνδέσμων αυτών εκ μέρους του επισκέπτη και η περιήγηση του σε διαδικτυακό περιβάλλον εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της ιστοσελίδας ενδέχεται να επιτρέπει σε τρίτα μέρη τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων του επισκέπτη. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία των ως άνω ιστοσελίδων και δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα προσφορών τρίτων στις ιστοσελίδες αυτές ούτε φέρει ευθύνη για τις δηλώσεις απορρήτου τους και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούνται από τους διαχειριστές αυτών. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης εγκαταλείψει την ιστοσελίδα μας, η επιχείρηση συνιστά στον επισκέπτη να αναγνώσει τη δήλωση απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιασδήποτε ιστοσελίδας επισκέπτεται. Η συμπερίληψη υπερσυνδέσμων προς ιστοσελίδες και εφαρμογές τρίτων στην ιστοσελίδα έχει αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησης του επισκέπτη στην ιστοσελίδα μέσω της εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας της ιστοσελίδας με τις λοιπές ιστοσελίδες του διαδικτύου.

Επικαιροποίηση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής, καθώς και των σχετικών διαδικασιών αξιολογούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, η επιχείρηση θα επικαιροποιεί την Πολιτική, καθώς αυτή δύναται να αναθεωρείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από την επιχείρηση χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας έπειτα από μια ενδεχόμενη κατά τα ανωτέρω τροποποίηση υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του χρήστη-επισκέπτη, αποδοχή των τυχόν τροποποιημένων σε σχέση με το αρχικό τους περιεχόμενο όρων της Πολιτικής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Τα cookies και άλλοι παρόμοιοι μηχανισμοί και τεχνολογίες ιχνηλάτισης (στο εξής: cookies) είναι σημαντικοί για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας της επιχείρησης και για τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας κατά την περιήγηση σας σε αυτήν. Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον Διακομιστή (server) της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, του tablet ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με την οποία περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας.

Η ιστοσελίδα της επιχείρησης  χρησιμοποιεί cookies για:
•             την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή μιας υπηρεσίας διαδικτύου, την οποία έχετε αιτηθεί (cookies αναγκαία και λειτουργικότητας). Δίχως αυτά τα cookies δεν είναι τεχνικά εφικτή η σύνδεσή και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα. Για τον λόγο αυτό τα ως άνω cookies είναι πάντοτε ενεργοποιημένα.
•             την συλλογή συγκεντρωτικών πληροφοριών που μας επιτρέπουν να κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες κάνουν χρήση της ιστοσελίδας μας και μας βοηθούν στη βελτίωση της λειτουργίας, της δομής και το περιεχόμενου της (cookies επιδόσεων).


Cookies αναγκαία και λειτουργικότητας
Ο ρόλος των cookies αυτών είναι η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευµένες πληροφορίες στη συσκευή σας, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης µιας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν cookies που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο χρήστης κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (session) στην ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης, όπως για τη σύνδεση του χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση, για την ασφάλεια του χρήστη, για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου, για την επίλυση των τεχνικών σφαλμάτων της ιστοσελίδας, για τη διατήρηση των επιλογών του χρήστη σχετικά με την παρουσίαση του ιστότοπου, π.χ. επιλογή γλώσσας, αποθήκευση ιστορικού αναζητήσεων κτλ., καθώς επίσης και τα cookies που ενεργοποιούνται, προκειμένου να λειτουργήσει η επιλογή της συνομιλίας (chat), που παρέχεται μέσω μιας ιστοσελίδας. Τα cookies αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Εάν ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να μπλοκάρει τη χρήση αυτών των cookies η ιστοσελίδα ή ορισμένα τμήματα αυτής δεν θα λειτουργούν. Δεν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα απορρίψετε την εγκατάσταση αυτού του είδους cookies, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα.
Τα cookies της κατηγορίας αυτής που αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα της επιχείρησης είναι τα κάτωθι:
Cookie
Διάρκεια λειτουργίας

 cookie_notice_accepted
 
 04/02/2090
 
 
 
 
Η παρούσα πολιτική cookies συνιστά μέρος της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ιστοσελίδας της επιχείρησης. Οι παρόντες όροι δύνανται να αναθεωρούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από την επιχείρηση χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας έπειτα από μια ενδεχόμενη κατά τα ανωτέρω τροποποίηση των όρων χρήσης υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη, αποδοχή των τυχόν τροποποιημένων σε σχέση με το αρχικό τους περιεχόμενο όρων.